اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد

اینجا آفریقا نیست، اما من یک غزال‌ام!

اینجا آفریقا نیست، اما من یک غزال‌ام! پانزده سال پیش زیر شیشۀ میز اتاق کارم این جمله را نوشته بودم: «هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع می‌کند یک غزال شروع به دویدن می‌کند و می‌داند سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا خورده نشود. هر روز صبح در آفریقا وقتی خورشید طلوع […]