آموزش اقتصاد
حجم تجارت ترکیه با همسایگانش
آموزش اقتصاد

از حجم تجارت ترکیه با همسایگان تا رتبه بندی عربستان و امارات

فقط یک سند برای نمایش نفاق اردوغان حجم تجارت ترکیه با همسایگانش میدهای ترکیه برای تقویت تجارت با همسایگان خود با جنگ داخلی در سوریه نابود شده است. آشفتگی اخیراً در عراق نیز بر سردردهای اقتصادی منطقه آنکارا افزوده است به رغم شعارهای تند و تیز دولتمردان ترکیه علیه ارمنستان و تشویق جمهوری آذربایجان برای […]